Privacyverklaring Wizzik Training & Coaching

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Wizzik Training & Coaching, gevestigd te Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60436239.

Verwerken persoonsgegevens

Contactgegevens

Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens dat ik deze gebruik enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Overige persoonsgegevens

Indien er een hulpverleningstraject start, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij Wizzik training & Coaching zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, heb ik met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Wizzik Training & Coaching verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bezwaartermijn

Wizzik Training & Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de samenwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Dan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkenen

Wizzik Training & Coaching respecteert uw privacyrechten en zal eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens staan op de website van Wizzik Training & Coaching.