Algemene voorwaarden – Praktijk Wizzik

1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van psychosociale hulpverlening of leerhulp, gegeven uit naam van praktijk Wizzik. Bij aanvang van de hulpverlening is cliënt door de begeleider op deze voorwaarden gewezen en gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle door Wizzik aangeboden trainingen. Hierbij zijn artikel 2 en 3 niet van toepassing.

2 Dossiervorming en geheimhouding

De persoonsgegevens van de cliënt worden opgenomen in een dossier. Op dit dossier is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De begeleider heeft geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat de begeleider de overdrachtsinformatie als vertrouwelijk beschouwt en dus strikt geheim houdt voor derden.

3 Uitvoering hulpverlening

 • De begeleider biedt een veilige plek, waar de cliënt geaccepteerd en gerespecteerd wordt.
 • Wizzik heeft een inspanningsverplichting en geen garantieverplichting.
 • De praktijkhouder streeft er naar al haar professionele kennis, kunde en vaardigheden in te zetten naar 
beste inzicht en vermogen.
 • Ondanks een zeer zorgvuldige begeleiding is praktijkhouder niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de begeleiding. Praktijkhouder is ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de uitgevoerde begeleiding.
 • Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen.
 • Wanneer de cliënt en/of zijn ouders niet tevreden zijn over de aangeboden hulpverlening, dan zal in 
eerste instantie in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht. Bij ernstige klachten kan 
de hulpverlening door beide partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
 • De begeleider behoudt zich het recht voor een consult af te zeggen om dringende redenen of overmacht 
Er wordt dan gestreefd naar een vervangende afspraak.
 • Wanneer de begeleider het in het belang van de begeleiding van de cliënt noodzakelijk of gewenst acht 
contact te hebben met derden (huisarts, gespecialiseerde therapeut), dan zal de begeleider hiervoor 
vooraf schriftelijk toestemming vragen aan de ouders van de cliënt.
 • De cliënt dient gemaakte afspraken na te komen. Wanneer de cliënt te laat komt bij een consult zal deze 
tijd als consulttijd gerekend en gefactureerd worden.
 • Bij het niet kunnen nakomen van een afspraak voor een consult kan de cliënt zich tot 24 uur 
voorafgaand aan het consult kosteloos afmelden. Bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang van consult of bij ontbreken van afmelding, ongeacht of dit overmacht is of niet, wordt 50% van het consult uurtarief in rekening gebracht bij de cliënt als zijnde een geldelijke factuur.

4 Tarieven •

Wizzik brengt deelnamekosten aan cursussen, trainingen en workshops in rekening. In het geval van

individuele hulpverlening wordt een vast uurtarief in rekening gebracht, waarvoor een factuur aan

cliënt wordt gezonden.

 • Wizzik hanteert een vast tarief per consult van 1 uur. Tarieven zijn gepubliceerd op de website en staan vermeld in het begeleidingscontract. Bij afwijkende tijdsduur van het consult wordt het uurtarief evenredig omgerekend.
 • Voor verslaglegging aan derden op verzoek van de cliënt geldt het uurtarief, naar rato omgerekend.
 • De geldende tarieven kunnen eens per jaar worden aangepast met een verschil van maximaal 5% van het oude tarief, zonder aanzegging vooraf. Wanneer de tarieven met meer dan 5% van het oude tarief 
wijzigen, zal de cliënt of deelnemer hier minimaal 2 maanden voor de wijziging over worden geïnformeerd.

 

5 Betaling en incassokosten

 • Betalingen dienen te geschieden naar aanleiding van digitaal verzonden facturen.
 • De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien cliënt in gebreke blijft bij 
tijdige betaling van een factuur, is cliënt van rechtswege in verzuim. Eén maand na factuurdatum ontvangt de cliënt een herinneringsfactuur. Indien de cliënt hierna nog steeds verzuimt te betalen, wordt de factuur verhoogd met 12,50 euro administratiekosten en zo nodig uit handen gegeven aan een administratiekantoor of incassobureau. Alle kosten ter verkrijging van betaling via dit bureau komen voor rekening van de cliënt.
 • Wizzik is bevoegd de hulpverlening te ontbinden indien de cliënt de betaalverplichtingen niet volledig of niet tijdig nakomt.

6 Vermissing eigendommen of beschadiging

Tijdens consulten, workshops, cursussen en trainingen is iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar eigendom en dient men hiervoor zelf zorg te dragen. De praktijkhouder is niet verantwoordelijk voor diefstal of dergelijke beschadigingen van eigendommen binnen de praktijk, fietsstalling of externe locatie.